„Având in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvemului  nr.

1/1999  privind  regimul  starii  de  asediu i regimul  starii  de  urgenta,  publicata  in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modifidiri  i completari  prin Legea nr.  453/2004,  cu  modificarile i completarile ulterioare,

Tinand  seama  de  evaluarea  realizata  de  Comitetul  National  pentru  Situatii

Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 14 din 24.03.2020,

In  temeiul  art.  4  alin.   (2)    i (4)   din  Decretul  Pre edintelui   Romaniei nr.l95/2020  privind  instituirea  starii  de   urgenta  la  nivel  national,   publicat  In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.l, 3 – 5 din anexa  nr. 2  la acelai  decret i al  art. 20  lit. n) din Ordonanta  de  urgenta  a Guvemului nr.l/1999, cu modificarile i completarile ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea

Ordonanta militara

Art.      1. Se     interzice      circulatia  tuturor    persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:

          

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

 b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale; c

                                                                  

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d)  deplasarea  din  motive  justificate,  precum  ingrijirea/  insotirea  copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasarile  scurte, ‘in apropierea  locuintei/gospodariei,  legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat i pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

t) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;

g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulatia persoanelor  care au 1mplinit varsta de 65 de ani, In afara locuintei /gospodariei,  este  permisa  numai  in  intervalul  orar  11.00  – 13.00,  strict pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale

persoanelor si animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata i nici realizata de Ia distanta;

c) deplasarea  din  motive justificate,  precum ingrijirea/  insotirea  unui  minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;

d)  deplasari  scurte,  in  apropierea  locuintei/gospodariei,  legate  de  activitatea fizica individual a a persoanelor (cu excluderea  oricaror activitati fizice colective), cat i pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulatia  persoanelor  prevazute  la art.  2, in  exteriorul  locuintei/ gospodariei, este permisa i in afara intervalului orar 11.00 – 13.00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole.

Art. 4. (1) Pentru verificarea motivului deplasarii:

a)  angajatii   prezinta  legitimatia   de   serviciu   sau  adeverinta   eliberata   de angajator;

b) persoanele  fizice  autorizate,  titularii  mtreprinderilor  individuate,  membrii intreprinderilor  familiale,  liber  profesionistii si persoanele  care  practica  activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin.(1), se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.

Adverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate  personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5.- (1) Se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania.

(2) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritatile administratiei  publice locale au obligatia sa identifice si sa  tina  evidenta  persoanelor  fara  adapost,  precum sa se asigure  adapostirea si ingrijirea acestora.

(2)   Evidenta   persoanelor   tara   adapost   se   actualizeaza     i se   raporteaza saptamanal   la   Centrul   judetean/al    Municipiului   Bucure ti   de   coordonare     i conducere a interventiei.

(3) Masura se aplica incepand cu data publidirii  prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7.- (1) Institutiile publice i operatorii economici au obligatia de a marca zona destinata accesului cetatenilor/clientilor si suprafata de relatii cu publicul/vanzare cu semne vizibile care sa orienteze persoanele in respectarea unei distante de siguranta de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii pietelor agroalimentare au obligatia de a organiza activitatea de vanzare astfel incat  sa se pastreze 0 distanta sociala intre producatorii  agricoli, comercianti  i cumparatori.  Comerciantii  i producatorii  agricoli  aflati  in  pietele agroalimentare  sunt  obligati  sa  adopte  masuri  de  protectie  impotriva  raspandirii COVID-19, respectiv sa poarte manuisi, masti.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8. – Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre  Franta i Germania  i din  Franta  i Germania  catre  Romania,  pentru  toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile.

(2) Masura nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport  marta i corespondenta,  umanitare  sau care asigura  servicii  medicale  de urgenta, precum i autorizarilor tehnice necomerciale.

(3)  Masura  se  aplica  incepand  cu  data  de  25  martie  2020,  ora  23.00,  ora Romaniei.

Art. 9.- (1) Se interzice accesul pilotilor la bordul navelor, sosite din zonele de rise rosii/galbene in porturile maritime  romane, daca nu dispun  de echipament  de protectie stabilit de Directia de sanatate  publica Constanta sau daca navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona de risc rosie/galbena.

(2) Se interzice accesul navelor maritime si fluvio-maritime in porturile situate maritima, pana la efectuarea  perioadei de carantinare  de 14 zile de la escala situat intr-o zona rosie/galbena, in urmatoarele doua zone de stationare in ancora:

a) raza portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra;

b) Dunarea, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in

Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art.  10. – Ministerul  Apararii  Nationale  asigura,  la  solicitarea  ministrului afacerilor interne:

a) preluarea in paza a unor obiective a caror protectie este asigurata in prezent de catre Jandarmeria Romana;

b)  personal  mijloace  logistice  pentru  sprijinirea  activitatilor  de  ordine publica;

c)  personal  i mij loace  logistice  pentru  sprijinirea  activitlitilor  Politiei  de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. Pentru verificarea respectarii conditiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, institutiile de securitate nationaHi vor proiecta sisteme de comunicatii   i aplicatii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Srmatatii i  autoritatilor  locale, pentru a comunica in  timp real i permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expira pe perioada starii de urgenta, eliberate de autoritatile publice, pot fi preschimbate intr-un termen de 90 de zile de la data inceUirii starii de urgenta.

Art.  13.  – (1)  Dupa  alineatul  (2)  al  articolului  2  din  Ordonanta  militara nr.2/2020  privind  masuri  de  prevenire  a  raspandirii  COVID  -19,  publicata  in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou  alineat,  alin.(2 1 , cu  referire  la activitati  permise in  centrele  comerciale,  cu urmatorul cuprins:

Suspendarea  temporara  a  activitatii  comerciale  potrivit  alin.(l) nu  se aplica:

a)    vanzarii   produselor    electronice si electrocasnice  de catre   operatorii economici care asigura livrarea Ia domiciliullsediul cumparatorului;

b) vanzarii produselor i serviciilor de optica medicaHi.”

(2) Masurile prevazute la alin.(1) se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art.14. – (1)  Sunt  abilitate  sa  asigure  aplicarea  si respectarea  prevederilor prezentei ordonante militare:

a)  Politia  Romana,  Jandarmeria  Romana  si politia  locala  pentru  masurile prevazute Ia art.I – 4;

b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia Iocala, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art.5; 

c) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art.7;

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la ar

e) Autoritatea Navala Romana i directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art.9.

(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art.1 – 5, art. 7- 9 atrage raspunderea disciplinara,  civila,  contraventionala  sau  penala, in  conformitate  cu  prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.1/1999, cu modificarile  i completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(l)  este imputernicit sa constate

contraventii i sa aplice sanctiuni, in  conf01mitate cu prevederile art.29 din Ordonanta  de  urgenta  a  Guvemului  nr.l/1999,  cu  modificarile i compleHirile ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)  Prevederile  art.4  i 5  din  Ordonanta  militara  nr.2/2020  ii  inceteaza aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru eel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.”

Ministrul Afacerilor Interne

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here